وصیت‌نامه

  • وصی شخصی است که قانوناً مجری مواردی است که در وصیت‌نامه ذکر کرده‌اید!
  • طبق قانون، شما تنها می‌توانید برای ثلث اموال (یک‌سوم دارایی‌ها) وصیت نمایید، وصیت مازاد بر ثلث تنها با تنفیذ وراث قابلیت اجرایی خواهد داشت.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .