‌ ‌ ‌

  • ☫ ﷽ ﷲ ﷳ ﷴ ﷺ ﷻ ﷼ 🇮🇷 ☐ ☒ 🗸 🗹 ﴿ ﴾ « » © © ℗ ® ℠ ™ ❤ 🖜 🖝 🖢 🖣
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .