تعهدنامه منع افشای اطلاعات

توسط ورود اطلاعات در این بخش می‌توانید یک تعهدنامه مختصر عدم افشای اطلاعات برای خود ایجاد کنید، این تعهدنامه بر اساس حقوق داخلی و قوانین جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷 تنظیم شده است.

  • مقدار وجه التزام قراردادی را به صورت حروف وارد نمایید، این مقدار اعلامی، ارزشی است که در صورت عدم ایفای تعهدات، تعهد می‌نمایید به عنوان ضمانت پرداخت نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .