هفته ایمن سازی جهانی

امروز نخستین روز از هفته ایمن سازی جهانی است، هفته ای که در طی آن دولتها گزارشات خود مبنی بر اقدامات ایمینی بخشی را ارائه می نمایند.

اما به راستی ایمن سازی به چه معنا است؟

ایمن سازی جهانی اقدامی مشترک از سوی دولت ها در جهت ریشه کنی بیماری های واگیردار است، کنشی که از سوی سازمان بهداشت جهانی رصد و برای آن دستورالعمل هایی نیز تهیه و ابلاغ می گردد.

بحث ایمن سازی از منظر حقوق بین الملل در زمره حقوق بشر و حق بهداشت و امنیت گنجانده می شود، حقی که بدون آن نمی توان از بسیاری از مواهب بهره مند گردید.

مبارزه با امراضی چون مالاریا، اسهال، فلج اندامها، بیماری های تراخمی، سل، وبا و مانند آن باعث خواهد شد تا محیطی امن تر آز آنچه که هست در اختیار بشر قرار گیرد و زیست بشری با تهدیدات کمتری مواجه گردد.

ایجاد سازمان های بین المللی و امضای معاهدات و تصویب کنوانسیون های گوناگون جهان امروز را در راستای مقابله با چنین امراضی و در نتیجه ایمن سازی جهانی یاری نموده است.

امید است با یاری خداوند متعال و کوشش دستگاه های ذی ربط شاهد آن باشیم که این حق بشری در تمامی نقاط سرزمینمان به بهترین نحو ممکن کارسازی و حفاظت و صیانت گردد.